Kontakt

Du hittar oss på Svärdvägen 21, Tbana Mörby Centrum.

Tel

+ 46 70 555 41 01

EMAIL

par@venatu.se

ADRESS

Svärdvägen 21 

Danderyd

 
 
 
 
 

Information om Venatus behandling av personuppgifter inom ramen för våra tjänster

Nedan följer en beskrivning av hur Venatu ser på ansvarsfördelningen vad gäller behandlingen av personuppgifter inom ramen för Venatus tjänster. Som auktoriserad medlem i bransch- och arbetsgivar­organisationen Kompetensföretagen arbetar vi enligt organisationens Allmänna Bestämmelser Personaluthyrning (ABPU10) samt Allmänna Bestämmelser Rekrytering (ABRE10);

 

Uthyrning av konsulter

När Venatu hyr ut en konsult till kund kommer konsulten att arbeta under kundens ledning och ansvar. Venatu ska tillse att konsulten har lämnat sitt samtycke till att de personuppgifter som kan anses nödvändiga med anledning av uppdraget lämnas över till kund. Venatu är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som utförs hos Venatu och kunden är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av konsultens personuppgifter som kunden utför – med anledning av att konsulten arbetar för kunden under kundens arbetsledning och ansvar. Om en konsult från Venatu vid arbete åt kunden behandlar personuppgifter hos kunden under dennes direkta ansvar och arbetsledning, och ett sekretessavtal har ingåtts mellan kund och konsulten som förhindrar att personuppgifter delas med Venatu, är Venatu inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Eftersom Venatu i detta fall inte kommer att behandla några personuppgifter som förekommer hos kunden och heller inte har tillgång till de personuppgifter som den uthyrda konsulten eventuellt behandlar vid arbetet åt kunden, uppstår inte något biträdesförhållande. Något biträdesavtal behöver således inte upprättas mellan Venatu och kunden men kunden ansvarar, enligt kundavtalet, för att ett sekretessavtal ingås med aktuell konsult innan konsultuppdraget påbörjas.

 

Rekryteringsuppdrag

När Venatu under ett rekryteringsuppdrag samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund så gör Venatu detta i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta beror dels på att Venatu har utarbetat särskilda metoder för informationsinsamlingen och i sammanhanget bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån uppgifterna ska samlas in och hur behandlingen ska utföras i övrigt, dels på att Venatus ändamål med behandlingen är att kunna skapa långsiktiga relationer med kandidater och uppdragsgivare. Utifrån detta intar Venatu en så pass självständig ställning i förhållande till kund att Venatu är att anse som personuppgiftsansvarig för den behandling som Venatu utför inom ramen för rekryteringsuppdraget. Då Venatu är ansvarigt måste Venatu alltid se till att de vi en laglig grund för vår behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Detta innefattar lämnande av nödvändig information om behandlingen till kandidaterna och inhämtande av nödvändigt samtycke från dem. Venatu har även en skyldighet att se till att kandidaterna informeras om att deras personuppgifter kan komma att överlämnas till kund. Kunden är personuppgiftsansvarig för sin behandling av kandidaters personuppgifter som överförs från Venatu till kunden under rekryteringsprocessen, t. ex i samband med kandidatpresentationer.
Eftersom Venatu och kunden, inom ramen för rekryteringsuppdraget, är självständigt personuppgiftsansvariga för respektive parts behandling av kandidaternas personuppgifter, behöver inget personuppgiftsbiträdesavtal upprättas

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom Venatu eller vårt dataskyddsombud som nås via par@venatu.se

Dina rättigheter enligt Allmänna Dataskyddsförordningen GDPR

Du kan begära att få:

  • Ta del av den information vi har registrerad hos oss
  • Data raderad
  • Ut informationen för att ge den till någon annan verksamhet
  • Felaktiga uppgifter rättade om någon del av informationen skulle vara inkorrekt.

Om du har några frågor angående denna policy avseende integritetsskydd eller skulle vilja utöva dina rättigheter vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud via par@venatu.se